‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن

‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن

چکیده

هدف : طبق مطالعه اوليه اي كه بر اساس مصاحبه با تعدادي از كارشناسان خبره و با تجربه بانك صنعت و معدن بعمل آمده است، موارد مطروحه در معيارهاي اول تا چهارم بعنوان شاخصهايي براي تبيين نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدهاي بانك معرفي گرديده اند. طراحي و ارائه اين پرسشنامه جهت آگاهي از نقطه نظرات مديران ارشد، مياني و عملياتي و همچنين ساير كارشناسان خبره و باتجربه بانك در خصوص  نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهديدهاي پيش روي شيوه هاي فعلي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير مي باشد.

*نحوه تکمیل : لطفا گزینه هاي هر معیار را به دقت مطالعه فرمایید و بر اساس ميزان مهم و مؤثر بودن آن در نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدهاي بانك صنعت و معدن، به آنها نمره بين يك (به معناي عدم موافقت قاطع جنابعالي با مهم و مربوط بودن شاخص مزبور در حوزه مورد نظر) تا پنج (به معناي موافقت قاطع جنابعالي با مهم و مربوط بودن شاخص مزبور در حوزه مورد نظر) تخصيص فرماييد.

تعداد صفحات: 4