پرسشنامه ارزيابي عملكرد بر اساس مدل تعالي سازماني

پرسشنامه ارزيابي عملكرد بر اساس مدل تعالي سازماني

چکیده

در اين پرسشنامه ارزيابي عملكرد بر اساس مدل تعالي سازماني صورت گرفته و شاخص های مدل تعالی سازمانی (EFQM) مبنای ارزیابی عملکرد مدارس غیر انتفاعی در شهر تهران تعیین شده اند. 

تعداد صفحات: 6