پرسشنامه تعیین سطوح سيگما

پرسشنامه تعیین سطوح سيگما
پاسخگوي گرامي
با سلام و احترام،
پرسشنامة پيش روي شما در راستاي انجام پايان‌نامه «بررسي تأثير استقرار سيستم تضمين كيفيت بر سطوح سيگما در صنعت تولید فرآورده های غذایی» در 3 بخش طراحي گرديده است. بخش اول برای تعیین میزان تاثیر مؤلّفه های فرهنگ سازمانی بر روی مولفه های تعیین شده جهت اندازه گیری سطح سیگما، بخش دوم، سنجش میزان تاثیر آموزش و برنامه های آموزشی بر روی مولفه های تعیین شده جهت اندازه گیری سطح سیگما و بخش سوم تاثیر استقرار سیستم تضمین کیفیت بر روی مولفه های تعیین شده جهت اندازه گیری سطح سیگما.
تعداد صفحات: 7