مقاله ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه نظري بر اساس مدل تعالي سازماني و شناسايي راهبردهای بهبود سازمانی

ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه نظري بر اساس مدل تعالي سازماني و شناسايي راهبردهای بهبود سازمانی

چکیده

اين پژوهش با هدف ارزيابي عملكرد متوسطه نظري بر اساس مدل تعالي سازماني و شناسايي نقاط قابل بهبود مدارس متوسطه نظري مرحله اول آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران صورت گرفته است. از آنجا كه آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه  بوده و نوعـی سرمایه­گذاری مـــلی است و از سوی دیگر تربيت نسل­ها ريشه درتوسعه الگوهاي انساني واجتماعي دارد، لذا توجه به کیفیت در حوزه آموزش و به ویژه مدارس تاثیر بسزا بر سرنوشت کشور خواهد داشت. با اين همه نتايج حاصل از عملكرد تيمز[1] و پرلز[2]حكايت از افت كيفيت در آموزش و پرورش ايران دارد. به نظر مي رسد ارزيابي مرکز ثقل همه­ی سیاست­ها و راهبردهای بهبود کیفیت آموزشی محسوب می شود. بدين سبب استفاده از الگوهاي موثر ارزيابي عملكرد از جمله مدل اروپايی تعالی سازمانی مي تواند موثر واقع گردد.  هدف اصلي از انجام اين پژوهش شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه راهبرهای سازمانی در حوزه­های ساختاری و محتوایی است. روش تحقيق پژوهش حاضر به رویکرد توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماري آن شامل مدیران، معاونین، نمایندگان دبیران و نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان مدارس دخترانه متوسطه نظری با حجم نمونه 90 نفر  با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد EFQM استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی از نرم افزار spss از شاخص های آمار توصیفی از جمله t تک نمونه، t  گروههای مستقل و ، رگرسیون به تحلیل جایگاه مدارس دخترانه منطقه 2 می­پردازد. نتايج تحقيق  که از تجزيه و تحليل داده­های بدست آمده بيانگر آن است كه در بعد درون دادها، تفاوت معني­داري با سطح مطلوب تعالي سازماني وجود دارد. لیکن در بعد فرايند نتايج رضايت بخش می­باشد اما در بعد نتايج به جز معيار نتايج كليدي عملكرد در زير معيار نتايج غير مالي كه نتايج مطلوبي در برداشت، ساير معيارهاي به طور معناداري از سطحی كمتر از سطح مطلوب تعالي سازماني برخوردار بوده ­اند.

سوالات پژوهش نیز عبارتند از:

سوال 1- عملکرد مدارس مورد مطالعه در بعد دروندادها بر اساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی چگونه است؟

سوال 2- عملکرد مدارس مورد مطالعه در بعد فرایندها بر اساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی چگونه است؟

سوال 3- عملکرد مدارس مورد مطالعه در بعد نتایج بر اساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی چگونه است؟

سوال 4- نقاط قابل بهبود در بعد دروندادها بر اساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی کدامند؟

سوال 5- نقاط قابل بهبوددربعد فرایند ها بر اساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی کدامند؟

سوال 6- نقاط قابل بهبوددربعد نتایج بر اساس معیارهای الگوی تعالی سازمانی کدامند؟

تعداد صفحات: 13