مقاله ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های شبکه ای

ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده­های شبکه ­ای

چکیده

در این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده­های شبکه ­ای، در وهله نخست شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ماهیت ورودی و خروجی و مطابق با مدل کارت ارزیابی متوازن (مجموعاً 10شاخص) و منطبق با چارچوب DEA شبکه‌ای با بازده ثابت نسبت به مقیاس و الگوی خروجی محورمدل­سازی گردید. با بهره­گیری از نرم افزار Lingo ضرایب مدل برآورد شده و در نتیجه واحدهای کارا و ناکارا به همراه اولویت مربوط به واحدهای آموزشی حاصل گردید. با در نظر گرفتن تغییرات مربوط به ضرایب موجود، تحلیل حساسیت هر یک از واحدهای ناکارا نیز محاسبه گردید. شناسایی تمایزات موجود میان نتایج حاصل از الگوی DEA یکپارچه و شبکه‌ای (الگوی دو مرحله­ای) از مهمترین نوآوری­های این تحقیق به شمار می­رودبر این اساس سؤالات تحقیق در جستجوی تحقق اهداف آن که عبارتند از تهیه­ی شاخص‌های عملکردی با رویکرد BSC ، طراحی مدل DEA شبکه­ای مطابق با شاخص­های تعیین شده، تعیین میزان کارایی نسبی برای واحدهای تصمیم­گیرنده و مقایسه عملکرد الگوی DEA شبکه­ای با الگوهای DEA  ساده به ترتیبی که در ذیل بدانها اشاره گردیده، عنوان می­شوند.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ماهیت ورودی و خروجی در مراکز آموزش عالی کدامند؟

واحدهای کارا و ناکارا در صورت استفاده DEA ساختار شبکه‌ای کدامند؟

ورودی و خروجی‌های میانی در مدل  DEAشبکه‌ای کدامند؟

اولویت واحدهای آموزشی غیر انتفاعی استان قزوین به چه صورت خواهد بود؟

تحلیل حساسیت هر یک از واحدهای ناکارا به چه صورت می‌باشد؟

آیا بین نتایج DEA ساده و DEA ساختار شبکه‌ای تفاوتی مشاهده می‏شود؟

تحليل داده‌ها و یافته‌های پژوهش

تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ماهیت ورودی و خروجی

در راستای تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ماهیت ورودی و خروجی در مراکز آموزش عالی جدول زیر شاخص­های مربوط به ارزیابی واحدهای دانشگاه با ذکر اندیکس­های مربوطه عنوان شده­اند. لازم به ذکر است شاخص­های مذکور بر اساس مطالعات صورت گرفته جمع­بندی گردیده­اند.

 

ردیف

اندیکس

نام شاخص

1.        

 

تعداد اساتید تمام­وقت

2.        

 

تعداد دانشجویان

3.        

 

تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی

4.        

 

تعداد فارغ التحصیلان مقطع تحصیلات تکمیلی

5.        

 

زمان تدریس

6.        

 

نسبت استاد به دانشجو

7.        

 

میزان رضایت دانشجویان

8.        

 

تعداد رشته­های جدید

9.        

 

میزان گرنت‌های آموزشی

10.     

 

میزان درآمد حاصله

ورودی­ها و خروجی­های مربوط به مدل طراحی شده به ترتیبی است که در جدول زیر عنوان گردیده است. لازم به ذکر است ارقام ذکر شده مربوط به دوره یک ساله عملکرد مؤسسات یاد شده می­باشد. لازم به ذکر است در جدول نخست مقادیر ورودی­ها و خروجی­های مربوط به واحدها عنوان گردیده است.

تعداد صفحات: 18