مقاله چابكي سازماني: تحليلي بر محركها، مضامين و مدلها

چابكي سازماني: تحليلي بر محركها، مضامين و مدلها

چکیده

امروزه، يكي از بهترين راههاي واكنش نسبت به رويدادهاي نامنتظره و غير قابل پيش بيني دنياي كسب و كار، و نيز پاسخگويي به نيازهاي در حال تغيير مشتريان، دستيابي به چابكي است. در اين مقاله سعي بر آن است تا با معرفي تعاريف، مضامين، محركها، و مدلهاي مهم، و نيز تحليلي بر آنها، زمينه توجه به اين پارادايم كه متأسفانه در كشور ما به ذهن ناخودآگاه سپرده شده است، باز شود. انتظار مي رود پس از مطالعه اين مقاله، محققان و دست اندركاران اجرايي بتوانند خود را با شرايط متغيير محيط كسب و كار به خوبي وفق داده و در جهت بهره برداري از روزنه هاي پيشرفت و تعالي گام بردارند.

تعداد صفحات: 14