مقاله تأثیر استقرار سیستم تضمین کیفیت بر سطح سیگما

تعیین تأثیر استقرار سیستم تضمین کیفیت بر سطح سیگما


چکیده
در این مقاله براي مقايسه سطح خطا از شاخص سطح سيگما استفاده گرديد. جامعه آماری تحقیق شرکت تولیدی لبنی کاله آمل که برای دستیابی به اطلاعات در دسترس بود به عنوان محل مورد مطالعه انتخاب شد. در اين تحقيق دو دسته نمونه آماري وجود دارد. 1. نمونه آماري محصولات كه جمعاً 31 محصول مي باشد و 2. نمونه آماري كارشناسان كه 17 نفر درنظر گرفته شد. سطح سيگما نمونه ها براي دو دوره ي بعد و قبل از استقرار سيستم تضمين كيفيت اندزه گيري شد براي تعيين ميزان تاثير استقرار سيستم تضمين كيفيت و يا متغيرهاي تعديل كننده، با استفاده از پرسشنامه ي طراحي شده و آزمون رگرسيون چند متغيره، اين عامل بررسي گشت.


تعداد صفحات: 14