عرضه اولیه سهام و مدیریت سود

عرضه اولیه سهام و مدیریت سود

چکیده

در این تحقیق به بررسی رابطه بین مدل های ارزش گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین ارتباط بین مدل های مذکور با قیمت عرضه اولیه سهام بانک های مذکور و تأثیر متغیرهای حسابداری بر آن ها، پرداخته شده است . هدف از انجام بررسی مذکور، تبیین رابطه بین مدل های ارزش گذاری با یکدیگر و قیمت عرضه اولیه سهام و همچنین بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در راستای طراحی و گزینش مدل بهینه جهت ارزش گذاری سهام بانک های کشور می باشد. بدین منظور بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی سال های 1380 لغایت 1392 که دارای یک سال مالی کامل و صورت های مالی حسابرسی شده برای یک سال پس از عرضه می باشند، انتخاب گردیده اند. زمان شروع محاسبه متغیرهای حسابداری و جریان های نقدی تنزیل شده، سال عرضه سهام بانک ها می باشد.

چهار متغیر اقلام تعهدی در این پژوهش عبارتند از : 1) اقلام تعهدی اختیاری جاری (DCA) ، 2)اقلام تعهدی غیر اختیاری جاری (NDCA) ، 3) اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت (DLA) ، 4) اقلام تعهدی غیر اختیاری بلند مدت (NDLA) .

برای بررسی فرضیه این تحقیق ، اقلام تعهدی اختیاری جاری (DCA) به عنوان شاخص مدیریت سود جهت تحلیل عملکرد شرکت استفاده می شود که با استفاده از مدل تعدیل شده جونز همراه با تعدیلاتی که توسط کوتاری (Kothari) در این مدل صورت گرفته است ، به شرح زیر بدست می آید :

ابتدا اقلام تعهدی جاری را از رابطه 1-3 بدست می آوریم :

 

سپس اقلام تعهدی اختیاری جاری یک عرضه اولیه در یک سال معین از طریق برازش یک رگرسیون مقطعی از اقلام تعهدی جاری بر روی تغییر در درآمد حاصل از فروش منهای تغییر در حسابهای دریافتنی تجاری شرکتهای موجود در نمونه تخمین زده می شود .

تعداد صفحات: 54