پروپوزال بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي

بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش­هاي اقتصاد سنجي

چکیده

اين پروپوزال در جستجوي ارزيابي ارتباطات پوياي کوتاه مدت و بلندمدت ميان بازده بازار بورس و پنج متغير کلان اقتصادي ميزان عرضه پول، نرخ بهره کوتاه مدت، شاخص قيمت مصرف کننده، قيمت جهاني نفت خام و نرخ رسمی ارز، با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس خطای پیش بینی؛ ارتباط نواسانات بازده سهام و متغیرهای نام­برده را بررسی نموده و نحوه اثرگذاری متغیرهای اقتصادی مورد نظر بر نوسانات بازده سهام را تحلیل نموده است. نتایج حاصل از این پژوهش مبین این مطلب است که ارتباط ميان تغييرات بازده سهام به عنوان متغير وابسته و تغييرات نرخ رسمي ارز با اطمينان 95% تاييد مي گردد.

تعداد صفحات:13