بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي

بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش­هاي اقتصاد سنجي

چکیده

در عمل شناسايي رفتار سهام بازار بورس در مواجه با تغييرات متغيرهاي کلان اقتصادي مي تواند زمينه ساز بسياري از دگرگوني ها تلقي گردد؛ بدين معني که پويايي هاي بازار بورس اوراق بهادار به صورت تک عاملي و يا چند عاملي و يکپارچه تحت تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي باشد. در واقع اين پژوهش در جستجوي ارزيابي ارتباطات پوياي کوتاه مدت و بلندمدت ميان بازده بازار بورس و پنج متغير کلان اقتصادي ميزان عرضه پول، نرخ بهره کوتاه مدت، شاخص قيمت مصرف کننده، قيمت جهاني نفت خام و نرخ رسمی ارز، با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس خطای پیش بینی؛ ارتباط نواسانات بازده سهام و متغیرهای نام­برده را بررسی نموده و نحوه اثرگذاری متغیرهای اقتصادی مورد نظر بر نوسانات بازده سهام را تحلیل نموده است. نتایج حاصل از این پژوهش مبین این مطلب است که ارتباط ميان تغييرات بازده سهام به عنوان متغير وابسته و تغييرات نرخ رسمي ارز با اطمينان 95% تاييد مي گردد.

سوالات تحقيق

به طور کلي سوالاتي که این تحقیق در پي پاسخ به آنها است در قالب آنچه که در ذيل بدان اشاره گرديده مطرح هستند:

v                       آيا پنج متغير کلان نام برده در اين پژوهش روابط معادلاتي بلندمدت بازار بورس سهام را تحت تاثير قرار مي دهند؟

v                       آيا متغيرهاي کلان اقتصادي نام برده روابط علي ميان متغيرهاي مدل را توجيه مي کنند؟ چنانچه بدين ترتيب است، راستاي روابط علي معلولي چگونه برآورد مي گردد؟

v                       آيا نواسانات اين پنج متغير کلان اقتصادي، بازگو کننده نوسانات بازده بازار سهام بورس هستند؟

پاسخ به پرسشهاي فوق الذکر منوط به استفاده از تکنيک هاي مختلف در حوزه مالي و سرمايه گذاري است. چهار پرسش نخست با استفاده از تجزيه و تحليل واريانس خطاي پيش بيني پاسخ داده خواهند شد.

فرضيات تحقيق

به همين ترتيب فرضيات تحقيق نيز به ترتيبي خواهند بود که در ذيل بدانها اشاره گرديده است.

  • Ø فرضيه 1: نواسانات بازده سهام تابعي از متغيرهاي کلان اقتصادي است.
  • Ø فرضيه 2: نحوه اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي مورد نظر بر نوسانات بازده سهام تفاوت معني داري ندارد.

اهداف تحقيق

توسعه روابط چندبخشي ميان متغيرهاي کلان اقتصادي و نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار از زمره مهمترين اهداف اين تحقيق به شمار مي روند. مع­هذا اهداف اصلي اين طرح را مي توان در قالب موارد زير در نظر داشت:

v                       شناسايي متغيرهاي اصلي و کلان اقتصادي تاثير گذار بر بازار بورس اوراق بهادار

v                       مدلسازي کلان تعاملات چند بخشي ميان تغييرات بازده سهام و تغييرات اقتصاد کلان

v                       ارزيابي ميزان تاثيرگذاري متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام

تعداد صفحات: 107