بررسی اثرات ترکیب ساختار سرمایه بانک ها بر نسبت بازده کل دارایی ها

بررسی اثرات ترکیب ساختار سرمایه بانک ها بر نسبت بازده کل دارایی ها

در این پایان نامه اثرات ترکیب ساختار سرمایه بانک ها بر نسبت بازده کل دارایی ها، نسبت سود خالص، درآمد غیر مشاع، درآمدهای مشاع و هزینه های اداری و عمومی آنها بررسی می گردد.

تعداد صفحات: 73 صفحه