تامين منابع مالي خارجي از مجامع و موسسات مالي توسعه‌اي بين‌المللي

تامين منابع مالي خارجي از مجامع و موسسات مالي توسعه‌اي بين‌المللي

•گروه بانك توسعه اسلامی
•گروه بانك جهانی
•بانك تجارت و توسعه اكو
•ساير بانكها و نهادهاي توسعه اي بين المللي
 
تعداد صفحات: 19 اسلاید