معرفي روش هاي سرمايه گذاري خارجي ( با تاكيد بر تجربه ايران )

معرفي  روش هاي سرمايه گذاري خارجي ( با تاكيد بر تجربه ايران )

كليه ريسكهاي مربوطه طرح بر عهده دريافت كننده منابع مالي و دولت

تضمين بازپرداخت تمام منابع دريافتي و سود و هزينه هاي مترتب بر آن توسط دولت (نهايتا تقبل كليه ريسكها توسط دولت)

بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجراي يا عدم اجراي طرح

اعطاي وام (اغلب) مشروط به خريد از توليد كنندگان ماشين آلات و ... كشور اعطا كننده

عدم اطمينان از استفاده مناسب منابع دريافتي

داراي آثار منفي بر شاخص هاي اعتبار مالي كشور و تضعيف كننده پتانسيل اخذ وام از خارج توسط دولت

و ...

 

تعداد صفحات: 37 اسلاید