آشنائي با تامين مالي خارجي (فاينانس)

آشنائي با تامين مالي خارجي (فاينانس)

در ایران به تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی(سرمایه ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت (وفق قراردادهای مالی بسته شده با اعتبار دهندگان خارجی) به شیوه قرضی فاینانس گفته می شود.

تعداد اسلاید ها: 63 اسلاید