‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن

‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن

چکیده

در این گزارش با تلفيق دستآوردهای حاصل از تحليل SWOT در داخل بانك صنعت و معدن، دستآوردهای حاصل از مطالعه تطبیقی ساير بانكهاي توسعه اي نمونه و همچنین دستآوردهای حاصل از مطالعه شيوه ها و ابزارهاي رایج و نوین تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در سراسر جهان، راهكارهاي نهايي انتخاب و سبد پيشنهاد استخراج شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شيوه هاي رايج و نويني براي استفاده در فرايند تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير وجود دارند كه مي بايست توسط بانكهاي توسعه اي ايران، بالاخص بانک صنعت و معدن، مورد توجه قرار گرفته و بطور عملي طراحي و مستقر گردند.

تعداد اسلایدها: 25