‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن

‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن

چکیده

با توجه به نوسانات سالهاي اخير، در وجوه نقد ارزي و ريالي در دسترس بانكهاي توسعه اي كشور، براي تأمين مالي متقاضيان از يكطرف و همچنين تمركز صرف و منفعلانة اكثر اين بانكها (بخصوص بانك صنعت و معدن) بر تعداد معدودي از ابزارها و شيوه هاي تأمين مالي، اين دغدغه ها و سؤالهاي اصلي ايجاد مي شوند كه آيا شيوه ها و ابزارهاي تأمين مالي بكار گرفته شده توسط اين دسته از بانكها پاسخگوی همه‌ی نیازهای مشتریان آنها و همچنین همه‌ی نیازهای خود این بانکها هستند يا خير؟ آيا شيوه هاي فعلي تأمين مالي در اين بانكها بروز، خلاق، مبتكرانه و مبتني بر معيارهاي روز جهاني بانكهاي توسعه اي هستند؟ و آيا اين بانكها از همه ظرفيتهاي خود در اين خصوص بهره گيري مي نمايند؟ برای پاسخگویی به سؤالات مزبور در این تحقیق، به مطالعه حوزه تأمین مالی از پنج بعد تجهیز منابع، تخصیص منابع، سرمایه انسانی، تکنولوژی بانکداری و ارتباط با مشتری پرداخته خواهد شد. روش تحقيق پژوهش حاضر، روش تحقيق توصيفي از نوع برآوردي است كه با تكيه بر ترازيابي و مطالعه تطبيقي، سعي در پاسخگويي به سؤالات تحقيق را خواهد داشت. همچنين در بخش اوليه از مراحل تحقيق، براي بررسي وضعيت موجود بانكها، ابتدا با استفاده از روش برگزاري گروه كانون، نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدات فعلي شيوه هاي تأمين مالي در بانك صنعت و معدن و راهكارهاي پيشنهادي، شناسايي شده است و سپس اين معيارها در قالب يك پرسشنامه طراحي شده و براي ساير مديران و كارشناسان خبره و باسابقه در سطح ستاد و شعب بانك ارسال شده است تا تحليل كمي نيز روي آن صورت پذيرد. در نهايت با تلفيق دستآوردهای حاصل از تحليل SWOT در داخل بانك صنعت و معدن، دستآوردهای حاصل از مطالعه تطبیقی ساير بانكهاي توسعه اي نمونه و همچنین دستآوردهای حاصل از مطالعه شيوه ها و ابزارهاي رایج و نوین تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در سراسر جهان، راهكارهاي نهايي انتخاب و سبد پيشنهاد استخراج شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شيوه هاي رايج و نويني براي استفاده در فرايند تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير وجود دارند كه مي بايست توسط بانكهاي توسعه اي ايران، بالاخص بانک صنعت و معدن، مورد توجه قرار گرفته و بطور عملي طراحي و مستقر گردند.

تعداد صفحات: 315