پروپوزال مدلسازی پویایی­ های الگوی یکپارچه ریسک تجاری و ریسک حسابرسی در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

در این پروپوزال با هدف توسعه دانش كاربردي ریسک حسابرسی و فرايندهاي آن و عوامل موثر بر اين فرايندها در بررسي ریسک تجاری ارائه می گردد. اهداف فرعی تحقیق نیز توسعه مبانی کنترلی ریسک­های حسابرسی و اثرات مربوط به آنها بر ریسک تجاری شرکت­ها، شناسایی ابعاد ریسک تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تحلیل و تبیین ریسک حسابرسی در سطوح مختلف سازمانی، بررسی مکانیزم­های اثرگذاری ریسک­های حسابرسی بر ریسک­های تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و توسعه راهکارهای اجرایی در راستای پیش­بینی ریسک­های تجاری سازمان‌ها بر مبنای تحلیل پویای ریسک­های حسابرسی است.  جامعه آماری این پژوهش عبارتست از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر حسب شاخص­های تدوین یافته، ریسک حسابرسی و ریسک تجاری آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

تعداد صفحات: 8