پایان نامه بررسی تأثیر استقلال حسابرسی، دوره تصدی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پایان نامه بررسی تأثیر استقلال حسابرسی، دوره تصدی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. 

تعداد صفحات: 83 صفحه