پایان نامه ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه نظري بر اساس مدل تعالي سازماني و شناسايي راهبردهای بهبود سازمانی

ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه نظري بر اساس مدل تعالي سازماني و شناسايي راهبردهای بهبود سازمانی
چکیده
اين پژوهش با هدف ارزيابي مدارس دخترانه متوسطه نظري (مرحله اول) آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران و شناسايي نقاط قابل بهبود عملكرد آنها صورت گرفته است. با اين همه نتايج حاصل از عملكرد آزمون‌هاي تيمز و پرلزحكايت از افت كيفيت در آموزش و پرورش ايران دارد. بدين سبب استفاده از الگوهاي موثر ارزيابي عملكرد از جمله مدل اروپايي تعالي سازماني مي‌تواند موثر واقع گردد.

هدف آرماني: ارتقاي کيفيت عملکرد مدارس

هدف کلي: شناسايي نقاط قابل بهبود در عملکرد مدارس از طريق ارزيابي عملکرد بر مبناي مدل تعالي کيفيت بنياد اروپايي

هدف کاربردي: استفاده از نتايج اين پژوهش مي‌تواند در برنامه‌هاي ارزيابي عملکرد مدارس به منظور شناسايي نقاط قابل بهبود عملکرد، مورد استفاده قرار گيرد.

 اهداف ويژه :

1-    ارزيابي عملکرد مدارس در بعد دروندادها بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني.

2-   ارزيابي عملکرد مدارس در بعد فرايندها بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني.

3-   ارزيابي عملکرد مدارس در بعد نتايج بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني.

4-   شناسايي نقاط قابل بهبود در بعد دروندادها بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني

5-   شناسايي نقاط قابل بهبود در بعد فرايندها بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني.

6-   شناسايي نقاط قابل بهبود در بعد نتايج بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني.

سؤالات تحقيق

سوال اصلي تحقيق

عملکرد مدارس متوسطه مقدماتي(مرحله اول) منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس الگوي تعالي سازمانيEFQM چگونه است؟

سوالات ويژه تحقيق

1-   عملکرد مدارس مورد مطالعه در بعد دروندادها بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني چگونه است؟

2-   عملکرد مدارس مورد مطالعه در بعد فرايندها بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني چگونه است؟

3-   عملکرد مدارس مورد مطالعه در بعد نتايج بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني چگونه است؟

4-   نقاط قابل بهبود در بعد دروندادها بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني کدامند؟

5-   نقاط قابل بهبوددربعد فرايند‌ها بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني کدامند؟

6-   نقاط قابل بهبوددربعد نتايج بر اساس معيارهاي الگوي تعالي سازماني کدامند؟

تعداد صفحات: 111