پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه تجاری با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه تجاری با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای

شرکت های بیمه از مهمترين واسطه های مالی هستند. از مهمترين دستاوردهای اين واسطه ها هدايت جريان مداوم و به نسبت کم هزينه منابع مالی از پس اندازکنندگان به سوی مصرف کننده نهايی يا سرمايه گذار است. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه سرازير می شود مبالغ هنگفتی را تشكیل می دهد که اگر در مسیر درست سرمايه گذاری شود، می تواند چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش درآورد. فرآيند تولید صنعت بیمه در حالت کلی شامل دو فعالیت است: يكی فعالیت بازاريابی که مربوط می شود به بازاريابی، بیمه کردن و پرداختن خسارتها و ديگری فعالیت سرمايه گذاری که عبارت است از سرمايه گذاری منابع مالی موسسه و کسب سود. لذا در اين تحقیق از تكنیك تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای استفاده شده است که میتواند بر اين مشكل فائق آيد. هدف از اين تحقیق اندازه گیری کارايی شرکتهای بیمه موجود در صنعت بیمه ايران،رتبه بندی شرکتهای صنعت بیمه ايران بر مبنای کارايی، شناسايی شرکت های بیمه کارا و غیر کارا، مقايسه نتايج حاصل از مدل ارتباطی DEA است. 

تعداد صفحات : 140