پایان نامه رتبه بندی، ارزیابی و تحلیل حساسیت کارایی واحدهای خدماتی با استفاده از تکنیک DEA

پایان نامه رتبه بندی، ارزیابی و تحلیل حساسیت کارایی واحدهای خدماتی با استفاده از تکنیک DEA

در این پایان نامه رتبه بندی، ارزیابی و تحلیل حساسیت کارایی واحدهای خدماتی با استفاده از تکنیک DEA به ترتیبی صورت گرفته است تا گویای عملکرد واحدهای خدماتی بر اساس معیارهای تعیین شده باشد. ارزیابی های یاد شده بر اساس مدل های مختلف DEA صورت پذیرفته است. 

تعداد صفحات: 105 صفحه