پاورپوینت ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده­ های شبکه ­ای

ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده ­های شبکه ­ای  
چکیده
این ارائه با هدف ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده­های شبکه­ای، در وهله نخست شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ماهیت ورودی و خروجی و مطابق با مدل کارت ارزیابی متوازن (مجموعاً 10شاخص) و منطبق با چارچوب DEA شبکه‌ای با بازده ثابت نسبت به مقیاس و الگوی خروجی محورمدل­سازی گردید. با بهره­گیری از نرم افزار Lingo ضرایب مدل برآورد شده و در نتیجه واحدهای کارا و ناکارا به همراه اولویت مربوط به واحدهای آموزشی حاصل گردید. با در نظر گرفتن تغییرات مربوط به ضرایب موجود، تحلیل حساسیت هر یک از واحدهای ناکارا نیز محاسبه گردید. شناسایی تمایزات موجود میان نتایج حاصل از الگوی DEA یکپارچه و شبکه‌ای (الگوی دو مرحله­ای) از مهمترین نوآوری­های این تحقیق به شمار می­رود.

اهداف تحقیق بر اساس موضوع به صورت زیر بیان می‌شود:

تهیه­ ی شاخص‌های عملکردی با رویکرد BSC
طراحی مدل DEA شبکه­ای مطابق با شاخص­های تعیین شده
ترکیب BSC و DEA شبکه­ای در اولویت­بندی مؤسسات آموزشی
تعیین میزان کارایی نسبی برای واحدهای تصمیم­گیرنده
تحلیل حساسیت تغییرات مربوط به ورودی­ها و خروجی­های مدل
مقایسه عملکرد الگوی DEA شبکه­ای با الگوهای DEA  ساده 

 

سؤالات تحقيق

 شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ماهیت ورودی و خروجی در مراکز آموزش عالی کدامند؟

 

واحدهای کارا و ناکارا در صورت استفاده DEA ساختار شبکه‌ای کدامند؟
ورودی و خروجی‌های میانی در مدل  DEAشبکه‌ای کدامند؟
اولویت واحدهای آموزشی غیر انتفاعی استان قزوین به چه صورت خواهد بود؟
تحلیل حساسیت هر یک از واحدهای ناکارا به چه صورت می‌باشد؟
آیا بین نتایج DEA ساده و DEA ساختار شبکه‌ای تفاوتی مشاهده می‏شود؟

تعداد صفحات: 45