پروپوزال ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های شبکه ای

ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده ­های شبکه­ ای

چکیده

در این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهرستان قزوین با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده­های شبکه­ای، در وهله نخست شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ماهیت ورودی و خروجی و مطابق با مدل کارت ارزیابی متوازن (مجموعاً 10شاخص) و منطبق با چارچوب DEA شبکه‌ای با بازده ثابت نسبت به مقیاس و الگوی خروجی محورمدل­سازی گردید. 

تعداد صفحات: 8