پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
چکیده
اين پژوهش به تبيين مدلي براي ارزيابي عملکرد شعب بانک پاسارگاد منطقه 2 تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق 9 شعبه بانک پاسارگاد منطقع 2 تهران می‌باشد. انتخاب نهاده ها و ستانده ها در اين تحقيق با توجه به تحقيقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجي از كارشناسان و خبرگان انجام گرفته است. معيارهايي که به عنوان نهاده انتخاب شده اند، عبارتند از تعداد کارکنان بانک و ستانده شامل منابع سپرده و منابع تسهیلات بانک مي باشد. در نهايت با توجه به تجزيه و تحليل هاي انجام شده و با استفاده از نرم افزار GAMS از ميان مدلهاي متعدد DEA،مدل CCR نهاده گرا به منظور ارزيابی عملکرد انتخاب شده است.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی کارایی با استفاده از،تحلیل پوششی داده ها(مطاله موردی شعب بانک پاسارگاد استان تهران) در این میان اهداف تحقیق عبارتند از:

1-استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی

2-بررسی و تحلیل نتایج حاصل از مدل،شناسایی شعب ناکارا و ارائه راهکارهای مناسب جهت کارا شدن

3-اولویت بندی شعب  به منظور کاراسازی،با توجه به محدودیت های موجود

 قلمرو تحقیق

در این تحقیق عملکرد شعبه بانک پاسارگاد تهران در سال 1393 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 سوالات تحقیق

1.اندازه‌گیری کارایی بانک پاسارگاد منطقه 2 تهرانبا استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها چگونه است؟

2.رتبه بندی آن چگونه می باشد؟

 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود.تحقیق کاربردی تحقیقی است که یافته های آن را می توان مورد استفاده عملی قرار داد(سیف،1375)هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود(سرمد و همکاران،1383)


تعداد صفحات: 103