پروپوزال مطالعه تأثير ساختار سرمايه بر عملكرد متغیرهای مالی مورد استفاده روش BSC در بانکهای ایران

مطالعه تأثير ساختار سرمايه بر عملكرد متغیرهای مالی مورد استفاده روش BSC در بانکهای ایران
چکیده
در اين پروپوزال اثر تركيب ساختار سرمايه بانكها بر نسبت بازده كل دارايي ها، نسبت سود خالص آنها، درآمد غیرمشاع و مشاع و بر میزان هزینه های اداری و عمومی آنها ارائه شده است.
تعداد صفحات: 19