پاورپوینت شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر چابکي سازماني

شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر چابکي سازماني
چکیده
در اين فایل، گزارش ارائه پایان نامه با موضوع استخراج شاخص‌هاي سنجش چابکي سازماني و تعيين اولويت شاخص‌هاي سنجش چابکي سازماني با استفاده از الگوي پیش بینی شده بیان شده است.

هدف اصلي طرح " شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر چابکي سازماني شرکت ردا پردیس ایرانیان" است و ساير اهداف فرعي پژوهش به شرح موارد زير مي‌باشند.

 • استخراج شاخص‌هاي سنجش چابکي سازماني
 • تعيين اولويت شاخص‌هاي سنجش چابکي سازماني
 • تعيين سطح چابکي سازماني در يك دوره جاري با استفاده از الگوي انجام شده
 • تعيين متولي و جايگاه ساختاري واحد سنجش چابکي سازماني در شرکت ردا پردیس ایرانیان

فرضيات اصلي اين تحقيق به شرح ذيل مي‌باشد.

 1. وضعیت شاخص سرعت در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 2. وضعیت شاخص کیفیت در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 3. وضعیت شاخص بازار در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 4. وضعیت شاخص طراحی شرکت در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 5. وضعیت شاخص آموزش در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 6. وضعیت شاخص یکپارچه سازی در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 7. وضعیت شاخص مشارکت گروهی در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 8. وضعیت شاخص مدیریت اطلاعات در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 9. وضعیت شاخص انعطاف‌پذیری در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.

تعداد صفحات: 36