پایان نامه بررسی سیستم چابکی در سازمان‌های تولیدی

شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر چابکي سازماني
چکیده
در اين پژوهش استخراج شاخص‌هاي سنجش چابکي سازماني و تعيين اولويت شاخص‌هاي سنجش چابکي سازماني و در نهایت ارزیابی سطح چابکي سازماني در يك دوره جاري با استفاده از الگوي پیش بینی شده صورت گرفته است.

هدف اصلي طرح " شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر چابکي سازماني شرکت ردا پردیس ایرانیان" است و ساير اهداف فرعي پژوهش به شرح موارد زير مي‌باشند.

 • استخراج شاخص‌هاي سنجش چابکي سازماني
 • تعيين اولويت شاخص‌هاي سنجش چابکي سازماني
 • تعيين سطح چابکي سازماني در يك دوره جاري با استفاده از الگوي انجام شده
 • تعيين متولي و جايگاه ساختاري واحد سنجش چابکي سازماني در شرکت ردا پردیس ایرانیان

در خصوص زمینه‌های توسعه اهداف، نکته شایان ذکر استخراج و اولویت بندی مولفه­ها مطابق با مدلهای تبیین یافته سیستم چابکی سازمانی است که ضمن ترسیم فرایندهای سازمانی مجموعه شرکت در بخش­های مختلف اعم از تولید، ملی، منابع انسانی و .... در سطح کلان، نقشه راه دستیابی به سازمانی چابک نیز تبیین خواهد شد. در همین راستا بهره­گیری از تجربیات شرکت‌های برتر دنیا در دستیابی به الگوهای چابکی نیز تا اندازه زیادی می­تواند توسعه دهنده الگوهای بکار رفته در طرح مذکور باشد. بر همین اساس استفاده از نتایج و یافته­های تحقیقات پیشین و بهترین عملکردها نیز به نوبه خود می­تواند زمینه ساز دستیابی به الگویی پایدار تلقی گردد.

فرضيات تحقيق

فرضيات اصلي اين تحقيق به شرح ذيل مي‌باشد.

 1. وضعیت شاخص سرعت در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 2. وضعیت شاخص کیفیت در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 3. وضعیت شاخص بازار در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 4. وضعیت شاخص طراحی شرکت در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 5. وضعیت شاخص آموزش در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 6. وضعیت شاخص یکپارچه سازی در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 7. وضعیت شاخص مشارکت گروهی در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 8. وضعیت شاخص مدیریت اطلاعات در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.
 9. وضعیت شاخص انعطاف‌پذیری در شرکت ردا پردیس ایرانیان بر اساس الگوی چابکی سازمان مطلوب است.

تعداد صفحات: 93