پایان نامه تعیین تأثیر استقرار سیستم تضمین کیفیت بر سطح سیگما

تعیین تأثیر استقرار سیستم تضمین کیفیت بر سطح سیگما

چکیده

در اين پژوهش استقرار سيستم تضمين كيفيت به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده و سطوح سيگما به عنوان متغير وابسته مي‌باشد. در عین حال دو عامل اضافه شدن فرهنگ سازمانی و آموزش ضمن خدمت به عنوان متغير تعدیل کننده شناخته شده اند.

 

هدف اصلی

 

  • تعیین تأثیر استقرار سیستم تضمین کیفیت بر سطح سیگما.
  • تعیین سطح سیگما قبل از استقرار سیستم تضمین کیفیت.
  • تعیین سطح سیگما بعد از استقرار سیستم تضمین کیفیت.
  • تعیین تفاوت سطوح سیگما، قبل و بعد از استقرار سیستم تضمین کیفیت.

 

سؤالات پژوهش

 

  • آیا استقرار سیستم تضمین کیفیت بر افزایش سطح سیگما تأثیر گذار است؟
  • سطح سیگما قبل از استقرار سیستم تضمین کیفیت چه مقدار بوده است؟
  • سطح سیگما بعد از استقرار سیستم تضمین کیفیت چه مقدار بوده است؟
  • آیا با استقرار سیستم تضمین کیفیت، سطح سیگما تغییری یافته است؟

 

 تعداد صفحات: 109